Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 13.01.2014

KW_TAGS

Miejsce pracy

Możliwość ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy reguluje art. 46, ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach Rynku Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ile wynosi wysokość refundacji?

To same ustawy i rozporządzenia informują zarazem, że Starosta ze środków Funduszy Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w wysokości, która nie przekracza 6-krotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że przedsiębiorca może otrzymać nawet do 21 520,50 złotych dodatkowych środków na stworzenie nowego miejsca pracy.

Kto może otrzymać dotację z Urzędu Pracy?

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się przedsiębiorca, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła oraz producent rolny.

Oczywiście nie jest tak, że każdy przedsiębiorca otrzyma dotację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. W końcu dostępność środków z Funduszu Pracy jest ograniczona. Dlatego też, by móc ubiegać się o dofinansowanie, koniecznością jest spełnienie kilku warunków.

O refundację z UP może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 • nie zredukował wymiaru czasu pracownika i nie rozwiązał z nim umowy o pracę w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku (do tego okresu nie zalicza się okresu zawieszenia działalności),
 • ma uregulowane zobowiązania cywilnoprawne,
 • ma uregulowane płatności w zakresie danin publicznych (np. podatki),
 • nie był karany za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ponadto bardzo ważne jest, by przedsiębiorca starający się o refundację stanowiska pracy posiadał odpowiedni stan zatrudnienia w firmie, a więc: minimum dwa pełne etaty (mogą stanowić sumę etatów cząstkowych).
Maksymalnie można ubiegać się o doposażenie 5 stanowisk pracy, aczkolwiek liczba ta nie może być większa niż 50% liczby pracowników aktualnie zatrudnionych u przedsiębiorcy.

Procedura uzyskania dotacji

Przede wszystkim należy wejść na stronę swojego urzędu pracy i pobrać stamtąd wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wniosek wypełniamy i składamy w urzędzie. Urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Gdy chcemy zatrudnić konkretną osobę bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy, który udziela pracodawcy wsparcia finansowego, nie możemy tego zaznaczyć w samym wniosku o doposażenie. Możliwe jest jednak, iż gdy wniosek zostanie już pozytywnie zweryfikowany, będzie możliwe zaproponowanie nazwiska osoby bezrobotnej, którą chcemy zatrudnić.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie nowego stanowiska pracy jest prawidłowo wypełniony wniosek. Ponadto należy do niego dołączyć komplet dokumentów, bez których podania nawet nie będą brane pod uwagę:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
 • zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych za ostatni rok lub ewentualnym zadłużeniu (ważne 3 miesiące),
 • bilans zysków i strat (przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość) lub roczne rozliczenie podatkowe (pozostali przedsiębiorcy) – za 3 lata obrotowe,
 • zaświadczenia potwierdzające oraz oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku otrzymania pomocy de minimis,
 • uzupełniony formularz informacji podawany w przypadku  ubiegania się o pomoc de minimis (bazując na Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

Obowiązki pracodawcy

Nie jest tak, że po otrzymaniu dotacji z UP można w dowolnym momencie zwolnić zatrudnionych pracowników. By refundacja była bezzwrotna koniecznością jest dopełnienie warunków umowy.

Przedsiębiorca musi:

 • zatrudnić na stworzonym stanowisku pracy osobę bezrobotną skierowaną przez UP na okres co najmniej 24 miesięcy,
 • utrzymać stworzone stanowiska pracy przez okres 2 lat,
 • złożyć rozliczenie w postaci wydatków poniesionych na zakup sprzętu (ma na to 30 dni).

Jeśli naruszymy umowę

Otrzymanie zwrotu poniesionych wydatków następuje po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych w okresie od zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Decydując się na wsparcie z urzędu pracy, należy pamiętać, iż po otrzymaniu refundacji pracodawca zostaje zobowiązany do utrzymania przez okres 24 miesięcy doposażonego stanowiska, a tym samym do zatrudniania w tym okresie skierowanej osoby bezrobotnej. Jeśli pracodawca złoży niezgodne z prawdą oświadczenia lub naruszy inne warunki umowy, jest zobowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia uzyskania środków.

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

unia-europejska-flaga-czesc

Polska wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej 2014-2020

W nowym okresie programowym Polska otrzyma 72,9 mld euro. Warto więc dowiedzieć się na co i gdzie szukać unijnego wsparcia

Małe firmy mają sposób na dłużników - coroczna kampania KRD

Krajowy Rejestr Długów z kampanią Wiosennego Sprzątania Długów. W poprzednich edycjach WWSD udział wzięło 45 201 firm i aż 459 034 dłużników

windykacja

Windykacja na własną rękę wciąż opłacalna?

Już prawie co czwarta polska firma nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi – alarmuje w raporcie Krajowy Rejestr długów.

platnosc karta

Dodatkowe usługi oferowane przez operatorów na rzecz akceptanta

Operatorzy płatności bezgotówkowych oferują szereg usług związanych z lepszym dostosowaniem oferty do Twojej działalności. Mogą się one wiązać z...

elastyczna windykacja strategia

Etyczna windykacja - czas przełamać stereotypowe spojrzenie

Firmy windykacyjne, działając według jasno wyznaczonych zasad etycznych, przekonują do siebie kolejnych klientów.

Wydatki finansowane z dotacji z powiatowego urzędu pracy

Na samodzielne sfinansowanie stać niewielu przedsiębiorców, powiatowe urzędy pracy, oferujące przyszłym biznesmenom dotacje. Czy warto?

czek

Kredyt vs grant – finansowanie inwestycji

Niezależnie czy ubiegamy się o przyznanie kredytu inwestycyjnego, czy grantu, należy...

Zakaz handlu w nidziele

Wpływ zakazu handlu w niedziele na branże wspierające handel

Następstwa zakazu handlu w niedzielę odbiją się na większości inwestorów polskich i zagranicznych działających w Polsce.