Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 23.03.2015

KW_TAGS

unia-europejska-flaga-czesc

Ogłoszono już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie z nowego budżetu w perspektywie finansowej 2014-2020. Warto więc dowiedzieć się na co i gdzie szukać unijnego wsparcia.

Polska nadal pozostaje największym beneficjentem polityki spójności na lata 2014-2020 – w nowym okresie programowym otrzyma 72,9 mld euro. Oprócz potężnego strumienia finansowego, sukcesem negocjacji w Brukseli jest również utrzymanie wysokiego, 85 % poziomu dofinansowania unijnych projektów. Drugą kluczową kwestią, którą udało się wynegocjować to kwalifikowalność podatku VAT (bardzo ważna dla wnioskodawców, którzy nie mogą odzyskać podatku VAT). Szacuje się, że dzięki temu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld euro.

Wsparcie z przyszłego unijnego budżetu będzie przede wszystkim skoncentrowane na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Będzie to możliwe dzięki nowym programom operacyjnym.

Na poziomie regionalnym realizowanych będzie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – 15 dla województw klasyfikowanych, jako regiony kategorii „słabiej rozwinięte” (PKB na mieszkańca < 75% średniej unijnej) i jeden program dla województwa mazowieckiego – kategoria „region przejściowy”, z uwagi na fakt iż PKB na mieszkańca Mazowsza kształtuje się na poziomie między 75% a 90% średniej UE.

Na realizację projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej będzie więcej środków niż było to w okresie 2007-2013. RPO stanowią ok. 39% całkowitej alokacji – w ubiegłej perspektywie na samorządy województw przypadało 25 % całości unijnych środków. Regionalne programy operacyjne będą instrumentami dwufunduszowymi (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), co oznacza, że z ich środków będzie można realizować zarówno „projekty miękkie” (np. szkolenia) oraz inwestycje w infrastrukturę.

Już wiemy, że wszystkie Regionalne Programy Operacyjne zyskały akceptację Komisji Europejskiej. Czas więc do pracy nad projektami!

W latach 2014-2020 w Polsce, na poziomie krajowym, realizowanych będzie 8 programów operacyjnych finansowanych z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

Główne kierunki inwestycji realizowane w ramach największego programu w historii Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko”(PO IiŚ), składającego się z sześciu części (transport, środowisko, energetyka, zdrowie, kultura i szkolnictwo wyższe), dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, będą kontynuowane w POIiŚ 2014-2020 Projekty infrastrukturalne, które otrzymają dofinansowanie z nowego programu, nie tylko wzmocnią rozwój gospodarczy kraju, ale też wpłyną na różne obszary życia codziennego mieszkańców i na zmiany zachodzące w ich najbliższym otoczeniu. POIiŚ 2014-2020 finansowany będzie z EFRR i FS, na co przeznaczone zostanie – ok. 39% alokacji przypadającej dla Polski.

5 grudnia 2014r. zatwierdzony został przez Komisję Europejska zupełnie nowy program poświęconym cyfryzacji, „Polska cyfrowa 2014–2020” (PO PC), na który przeznaczono 3% alokacji. Finansowane będą tu projekty z zakresu włączenia społecznego, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych i zapewnienie odpowiedniej, jakości treści i usług cyfrowych. PO PC będzie siła napędową dla Polski, ponieważ cyfryzacja może stać się siłą napędową dla Polski.

Nadal funkcjonować będzie program dla pięciu regionów Polski wschodniej. Na wsparcie finansowe przede wszystkim inwestycji w zakresie infrastruktury z EFRR będą mogły liczyć województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, na co przeznaczono 3% alokacji.

20.02.2015r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską program operacyjny o nazwie „Inteligentny Rozwój” (PO IR), związany z innowacyjnością, badaniami naukowymi i ich powiązaniem ze sferą przedsiębiorczości, jest następcą kierowanego głównie do firm programu „Innowacyjna gospodarka". Jest on drugim co do wartości programem operacyjnym w ramach obecnej perspektywy. Trzy obszary programu „Inteligentny Rozwój” to: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury oraz wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Program finansowany będzie z EFRR, na co przeznaczono 10 % środków polskiej alokacji.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki zostaje zastąpiony przez nowy program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia. Program finansowany będzie przez EFS i obejmuje 4% środków przeznaczonych na politykę spójności.

Nadal w nowej perspektywie finansowej UE dofinansowane będą projekty na działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Na program obejmuje zaledwie 1% wszystkich środków.

Novum stanowi przekazanie w zarządzanie na poziomie regionalnym blisko 75% Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na poziomie centralnym pozostanie zaledwie 25%. Na szczeblu krajowym EFS będzie finansował działania ukierunkowane na zwalczanie różnego typu dyskryminacji; poprawę, jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego, aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa, modernizacji i wzmocnienia instytucji rynku pracy; inwestycji w zdolności instytucjonalne oraz efektywność administracji publicznej. Natomiast na poziomie regionalnym dofinansowywane będą działania zapewniające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo; wspierające samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy; aktywną integracji; integrację społeczności marginalizowanych; zwiększanie dostępności, wykorzystanie i jakoś technologii informacyjno-komunikacyjnych przez rozwój kultury informatycznej, inwestycji w e-integrację.

W polityce spójności na lata 2014-2020 zdecydowanie bardziej widoczny jest wymiar miejski. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast są bowiem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Wdrożenie ZIT w Polsce zaprojektowano na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz zależnie od decyzji władz regionów i zapisów kontraktów terytorialnych, w miastach o mniejszej wielkości.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument, dzięki któremu miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim”, tzn. szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), precyzyjnie odpowiadające ich potrzebom.

Szersze zastosowanie znajdą również zwrotne instrumenty finansowe. W Polsce funkcjonują już takie instrumenty dofinansowywane ze środków unijnych jak do¬kapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów ope¬racyjnych, zwrotne instrumenty finansowe w ramach inicjatywy Jeremie.

Zwrotne instrumenty finansowe, jak poręczenia kredytów czy preferencyjne kredyty mają być stosowane na dużo większą skalę niż to było w ubiegłym okresie. Umożliwi to efektywne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na politykę spójności, uproszczenie systemu wdrażania programów, a przede wszystkim ograniczenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Wsparcie zwrotne musi, bowiem w dużo większym stopniu zapewnić ułatwiony dostęp firm do kapitału przy maksymalnym uproszczeniu całego systemu wdrażania.

Podsumowując, pieniądze unijne będą inwestowane w dziedziny najbardziej istotne z punktu widzenia kraju. Mieścić się będą w trzech obszarach: zwiększanie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Wzrosną wydatki na innowacyjność gospodarki oraz na cele związane z gospodarką niskoemisyjną. Środki na transport będą skoncentrowane na modernizacji kolei, budowie i modernizacji kluczowych połączeń komunikacyjnych, np. autostrad, dróg ekspresowych i głównych dróg krajowych. Zmniejszą się przede wszystkim nakłady na drogi lokalne. Znacznie szerzej stosowane będą zwrotne instrumenty finansowe (m.in. kredyty, poręczenia), zwłaszcza w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców.

Już wiemy, pierwsze harmonogramy konkursów zostały już zaprezentowane m.in przez Narodowe Centrum Badań i Rozwojów , które jest instytucją pośredniczącą w trzech programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Do wzięcia są miliony złotych.

Od kwietnia do NCBR mogą zgłasza się mikro, mali i średni przedsiębiorcy po dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - PO Inteligentny Rozwój) przy czym projekty muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. W tym przypadku zostanie uruchomiona tzw. "szybka ścieżka" - nabór wniosków będzie ciągły, formalności znacznie ograniczone, a firma, pozna decyzję w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku. Na to działanie przeznaczono 1,9 mld euro na lata 2014-2020

Także w kwietniu ruszy nabór z programu sektorowego INNOLOT. W poprzedniej perspektywie INNOLOT finansowany był z funduszy krajowych. Adresatami programu są konsorcja naukowe, w których liderami są przedsiębiorcy (duzi lub z sektora MŚP). W wyniku prac muszą powstać demonstratory technologii związanych z branżą lotniczą. Budżet programu to 500 mln zł, z czego 40% stanowić ma wkład własny firm, a 60 % stanowić będzie wsparcie UE.

Od maja 2015r. mogą przedsiębiorcy ubiegać się o wsparcie prac badawczych, które muszą zakończyć się powstaniem prototypów.
Na początku drugiego kwartału ruszają konkursy z programów PO WER i PO PC. W ramach PO WER NCBR odpowiada za działania które wzmocnią akademickie biura karier (nabór od maja) oraz lepiej przygotują studentów do wymogów pracodawców (w zakresie kompetencji "miękkich”, kształcenia przedsiębiorczości, kompetencji interpersonalnych czy analitycznych) w ramach Programu Rozwoju Kompetencji.

Z kolei w PO Polska Cyfrowa w kwietniu ruszy nabór do programu E-pionier. Tutaj programiści mają pomagać w znalezieniu rozwiązań dla istotnych problemów społeczno -gospodarczych.
Od sierpnia szkoły wyższe będą mogły przysyłać swoje propozycje programów stażowych i praktyk dla studentów w przedsiębiorstwach. Finansowanie zapewni PO WER. Z kolei we wrześniu NCBR i Agencja Rozwoju Przemysłu będą szukać nowych technologii w zakresie gazu łupkowego.

Zgodnie z harmonogramem ogłoszony zostanie konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR, dla dużych firm. Po raz drugi będą też szukane prototypy nowych technologii (program demostrator).

Agnieszka Żurawska-Tatała
Europejska Grupa Doradcza
 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Firmowe konto bankowe - jak je wybrać?

Konto bankowe to niezbędne wyposażenie każdej, nawet jednoosobowej firmy. Jest ono potrzebne przede wszystkim do regulowania należności względem urzędu...

konto fimowe vs prywatne

Konto firmowe, a konto prywatne - co je różni?

W większości przypadków konto firmowe nie będzie Ci potrzebne, nie zmienia to jednak faktu, że może być niezbędnym narzędziem

nieruchomosci - inwestycja

Kapitał bezpiecznie procentuje w nieruchomościach

Nieruchomości, poza złotem, są jedną z najbardziej bezpiecznych inwestycji. Nie tracą na wartości, a nawet gdy przychodzą spadki cen

newconnect

3 2 1 - NewConnect

Kilka słów o warunkach wejścia na NewConnect

portfel-strategiczny-nieruchomosci

Zarządzanie portfelem nieruchomości – od czego zacząć?

Nieruchomości są jedną z najistotniejszych kategorii inwestycji - generują atrakcyjne, długoterminowe strumienie dochodów i są namacalnym aktywem o...

Zakaz handlu w nidziele

Wpływ zakazu handlu w niedziele na branże wspierające handel

Następstwa zakazu handlu w niedzielę odbiją się na większości inwestorów polskich i zagranicznych działających w Polsce.

czek

Kredyt vs grant – finansowanie inwestycji

Niezależnie czy ubiegamy się o przyznanie kredytu inwestycyjnego, czy grantu, należy...

Skąd przedsiębiorcy biorą pieniądze na założenie firmy?

Nie potrzeba ogromnych środków aby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Skąd pozyskać kapitał na start? Oto kilka pomysłów.