Dziennik Przedsiebiorcy

Regulamin serwisu | polityka prywatności

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.dziennikprzedsiebiorcy.pl zarówno za pośrednictwem strony internetowej

1.1 Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2.Właścicielem serwisu jest BizNet, NIP 6492204147, REGON 243236473; ul. Chopina 37, Łazy
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Właściciel – oznacza firmę BizNet
Regulamin – oznacza niniejszy dokument;

Serwis – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Właściciela w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Właściciela i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.dziennikprzedsiebiorcy.pl będącym serwisem informacyjno-użytkowym o tematyce B2B;

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie Baza Firm, przy czym Użytkownik, który prowadzi działalność gospodarczą, nie może wykorzystywać profilu utworzonego w wyniku Rejestracji do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania czynności z taką działalnością związanych lub ją promujących ;

Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej;

Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Właściciela;

Teksty informacyjne - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane przez Użytkownika do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w wyznaczonej przez Właściciela rubryce w ramach serwisu, po ich wcześniejszym zaakceptowaniu;

Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika;

Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;

Wizytówka firmowa – zestaw danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika lub z jego inicjatywy, opisujących osobę lub firmę tego Użytkownika pod kątem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, zawodowej lub osobistej. Wizytówka formowa publikowana jest przez Spółkę w przeznaczonej do tego sekcji Serwisu, dostępnej dla wszystkich Użytkowników.

Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.

Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 39 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub wyższy, Chrome 43 lub wyższy, lub inna zgodna.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

4. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji w Serwisie pewnych Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera pkt VI niniejszego Regulaminu.
5.1 Właściciel lub osoba przez niego upoważniona będzie bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Właściciela (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Tekstach informacyjnych lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Właścicielowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5.2 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść, w szczególności zgodność z prawem, Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych przez Użytkowników.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

8. W każdym wypadku w sytuacji, w której osoba trzecia zwróci się do Właściciela lub jego personelu z roszczeniami wynikającymi ze szkód lub naruszenia dóbr osobistych w wynikłych na skutek opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie informacji, zdjęć etc., Użytkownik ten naprawi tej osobie natychmiast wszelką szkodę, w tym niemajątkową, i zwolni lub zapewni zwolnienie z odpowiedzialności Właściciela względem tej osoby. Jednocześnie Użytkownik naprawi Właścicielowi wszelką szkodę i zwróci wszelkie wydatki poniesione w związku z wyżej opisanymi sytuacjami. Postanowienia te stosuje się odpowiednio do przypadków, w których Właściciel stanie się podmiotem postępowań karnych lub administracyjnych związanych z w/w sytuacjami.

II USŁUGI

Usługami świadczonymi przez Właściciela w ramach funkcjonowania Serwisu są w szczególności :
1.    możliwość dostępu do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią,
2.    umożliwienie Użytkownikowi rejestracji jego firmy i stworzenie wizytówki firmy w Bazie Firm
3.    dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów na indywidualne żądanie Użytkownika - poprzez podanie w ramach dostępnych na stronie Serwisu formularzy swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tych formularzy stosownych opcji/wyrażenie zgód niezbędnych do wysyłania Newslettera przez Usługodawcę. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgód wyrażonych przez Użytkownika w przedmiotowym zakresie w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Serwisu lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4.    zamieszczanie Komentarzy oraz oceny Firm w Bazie Firm - za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Użytkownika miejscach Serwisu (dalej: „Komentarze”).

III. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji w Bazie Firm, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe i firmowe są prawdziwe.

2. Przekazując w ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu do Serwisu Materiały, Wypowiedzi, Teksty informacyjne lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie i Komentarze (wpisy na forum i Komentarze również bez zawarcia umowy na korzystanie z Serwisu), zawierające wizerunek Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Właściciela Wizerunku w serwisie www.dziennikprzedsiebiorcy.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Tekstów informacyjnych, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie, a także przez dowolny podmiot, który uzyskał od Właściciela sublicencję na w/w elementy, dowolną metodą i w dowolny sposób. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a nadto Użytkownik gwarantuje nieodpłatną zgodę w w/w zakresie osób innych niż Użytkownik występujących w przekazanych przez Użytkownika Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach, Wpisach, Tekstach informacyjnych lub opiniach na forum internetowym dostępnym w Serwisie.

3. Dokonując Rejestracji w Bazie Firm, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Właścicielem oraz zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania przepisów ustawy prawo prasowe oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Właściciela oraz poszanowania dobrych obyczajów.

4. Przy dokonywaniu Rejestracji w Bazie Firm Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników, a także może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na zasadach opisanych poniżej.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji w Bazie Firm Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji w Bazie Firm, Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Właściciel wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w Bazie Firm.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

8. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu Użytkownicy mogą Właścicielowi przesyłać drogą elektroniczną teksty informacyjne, które po ich zaakceptowaniu przez przedstawiciela Właściciela zostaną opublikowane na stronach serwisu. Użytkownik przesyłając Właścicielowi tekst informacyjny oświadcza jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie do przesłanego materiału, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronach serwisu i udziela nieodpłatnej licencji zgodnie z pkt. V. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przesłany przez niego tekst informacyjny może zostać poddany drobnej korekcie redakcyjnej przez pracowników serwisu, w szczególności w zakresie stylistyki oraz zmiany tytułu.

9. Opublikowany tekst informacyjny może zostać opatrzony wizerunkiem Użytkownika.

10. Do stosunków między Właścicielem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

11. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie na forum internetowym dostępnym w Serwisie oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
- postanowień niniejszego Regulaminu;
- norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

12. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały, Komentarze, Wypowiedzi, Wpisy, Teksty informacyjne lub opinie w Serwisie, że jest jedynym ich autorem i producentem, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do danego utworu, i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Właściciela jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Właściciela przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Właściciel stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Właściciela z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Właściciela spowoduje zwolnienie Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Właścicielowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień pkt 1 lub 2 powyżej Właściciel ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów, Tekstów informacyjnych lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Bazy Firm Serwisu.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Madej Marcin dalej BizNet, właściciel serwisu www.dziennikprzedsiebiorcy.pl (dalej jako Serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą Użytkowników, dane osobowe.

2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez BizNet z siedzibą w Łazach dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, w tym w zakresie i celu brania przez Użytkownika udziału w plebiscytach i konkursach organizowanych w Serwisie, do korzystania przez Właściciela z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług BizNet w tym organizacji takich działań. Biznet informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy.
2.1. Właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Biznet. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.

3. Rejestrując się w Bazie Firm Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 2 powyżej.

4. Rejestrując się w Bazie Firm Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Biznet dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Biznet a w szczególności w zakresie serwisu www.dziennikprzedsiebiorcy.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Biznet

5. Dane zbierane automatycznie lub za zgodą Użytkownika (eksploatacyjne):
5.1. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.

6. Wykorzystywanie danych:
6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem /Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

V. LICENCJA

1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu umieszczając w Serwisie poprzez przeznaczone do tego funkcjonalności materiały, artykuły, teksty informacyjne lub wypowiedzi i opinie, a także wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie i Komentarze (wpisy na forum i Komentarze również bez zawarcia umowy na korzystanie z serwisu), Użytkownik upoważnia Właściciela do publikowania w Serwisie przesłanych przez niego materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów, tekstów informacyjnych lub wypowiedzi i opinii oraz do korzystania z tych elementów na następujących polach eksploatacji (licencja):
- wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
- każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.naszemiasto.pl,
- poprzez emisję w radiu i telewizji,
- poprzez publikację w prasie,
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Właścicielowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego.

8. Właściciel może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

VI ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

1. Użytkownik  oświadcza,  iż  jest  mu  wiadome,  że  wszystkie  Materiały,  zamieszczone,  publikowane czy wykorzystywane w Serwisie  dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji  (Baza Firm),  stanowią  przedmiot  autorskich  praw  majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach  ustawy    z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz konwencji międzynarodowych.
2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się  ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie  postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w
postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.
3. Udostępnienie Materiałów w Serwisie oraz  korzystanie przez Użytkownika w celu zapoznawania się z ich treścią,  jak  również  w  zakresie  dozwolonego  użytku  osobistego,  nie  uprawnia Użytkownika w szczególności do:
3.1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania  w inny sposób w całości lub w części;
3.2. umieszczania odesłań do strony Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;
3.3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
3.4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego  rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania  ich przeróbek,  zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
3.5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i  we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
4.  Wszelkie  oznaczenia  handlowe  publikowane  w Serwisie oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Serwisie są  zarejestrowanymi  znakami  towarowymi  lub  nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności  przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu Cywilnego.
4.1 Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej Serwisu, na której opublikowana jest pełna treść, z podaniem źródła i logo Serwisu.

VII. ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY W SERWISACH

1. Właściciel udostępnia funkcjonalność pozwalającą na zamieszczanie przy wybranych przez Właściciela treściach lub materiałach komentarzy przez Użytkowników lub przez inne osoby odwiedzające Serwis. Zamieszczenie komentarza nie wymaga zarejestrowania się w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tej funkcjonalności może zostać uzależnione od dokonania przez osobę chcącą zamieścić komentarz dodatkowych czynności, o czym osoba zostanie poinformowana stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z tej funkcjonalności (w szczególności może to być konieczność złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego postanowień lub wykonania innej czynności równoznacznej z takim oświadczeniem).

2. Zabronione jest umieszczanie komentarzy naruszających prawo lub będących sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a także komentarzy, które naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, a także, takie które mogą zostać uznane za spam lub niezamówioną informację handlową. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponosi osoba, która je umieściła.

3. Zamieszczając komentarz w Serwisie jego autor udziela Właścicielowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanej treści komentarza na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Właściciela - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót treścią komentarza oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, e. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Spółki oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, f. publiczne i niepubliczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

4. Właściciel uprawniony jest do usunięcia każdego komentarza (w szczególności naruszającego zasady niniejszego Regulaminu, prawa etc.) lub dokonywania w nim zmian redakcyjnych lub zmierzających do usunięcia stanu naruszenia prawa bez konieczności uzyskiwania zgody autora komentarza.

5. Autor komentarza zrzeka się wobec Właściciela wykonywania praw autorskich osobistych względem komentarza za wyjątkiem prawa do oznaczenia komentarza imieniem i nazwiskiem autora, lub pseudonimem, zgodnie z wpisem w odpowiednim polu formularza dodawania komentarza.

6. Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić możliwość umieszczania komentarzy w ogóle w Serwisie lub w wybranych obszarach Serwisu, a także usunąć już istniejące komentarze z Serwisu lub z jego wybranej części.


VII. SUBSKRYCJA NEWSLETTERA
1.    Użytkownik  może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci  otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w Serwisie.
2.    Właściciel kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z  udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.
3.    Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług elektroniczną ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.
4.    Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w  zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.
5.    Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez  Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
6.    Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania.
7.    Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.
8.    Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Właściciel może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian. Zmiany podyktowane mogą być zmianami technologicznymi, w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Właściciela.

3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Właściciela. Właściciel bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Właściciela środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Według najlepszej wiedzy Właściciela brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Wszelkie kierowane do Właściciela reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu rozpatrywane są przez Właściciela niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Właściciel zawiadamiać będzie osoby składające reklamację elektronicznie.

9. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

10. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Właściciel wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.

11. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa na świadczenie usług zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Właściciela stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.


12. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Właściciela w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

13. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

14. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

15. Postanowienia ust.10 – 15 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Właścicielowi przez Użytkownika.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017 roku.


ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

BizNet
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kod pocztowy:    42-450
Ulica:    Fryderyka Chopina 37
Miejscowość:    Łazy


TREŚĆ OŚWIADCZENIA

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data