Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

zasiłek

Kobieta zatrudniona na podstawię umowy o pracę i planująca ciąże zapewne się nawet nie zastanawia, czy przysługiwać jej będzie zasiłek macierzyński, urlop rodzicielski. To się wydaje i jest oczywiste. Co jednak w przypadku przedsiębiorczych przyszłych Mam, kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński? pod jakimi warunkami? czego muszą dopełnić? na co zwrócić uwagę? To wszystko postaram się wyjaśnić w tym i kolejnych wpisach. Dziś przedstawię podstawowe informację jak to wygląda w prawie, na dzień dzisiejszy. W następnych wpisach rozwiąże co ciekawsze wątpliwości i niejasności z tym związane? A w ostatnim wpisie, przestawię proponowane zmiany, jakie planuje nasz ustawodawca.

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński osobie prowadzącej działalność gospodarczą?

  • warunek: zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym przysługującym z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
  • warunek: przysługuje kobiecie (czasem mężczyźnie) prowadzącej działalność gospodarczą, która podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
  • warunek: składka na ubezpieczenie chorobowe jest opłacana terminowo.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą co do zasady obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jednakże ubezpieczenie chorobowe już nie jest obowiązkowe, jest dobrowolne – uzależnione od woli / chęci przedsiębiorcy.

- Co daje opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe? -

W skrócie pisząc – daje nam prawo (pod pewnymi warunkami=okres wyczekiwania) prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz do nie płacenia innych składek zusowskich (oprócz składki zdrowotnej, która jest zawsze obowiązkowa) w czasie trwania zwolnienia.

Czyli daje nam prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu zachorowania, narodzin dziecka…

Jak długo trzeba opłacać ubezpieczenie chorobowe?

O ile prawo do zasiłku na czas choroby pojawia się dopiero po upływie „okresu wyczekiwania”, który trwa 90dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu (3 miesiące opłacania składek), o tyle w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma okresu wyczekiwania. Wystarczy opłacić przynajmniej jedną pełną składkę na czas, aby otrzymać świadczenia z ZUS.

W jakiej wysokości opłacać składkę chorobową?

Jeśli zdecydujesz się podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, wtedy należy z tego tytułu co miesiąc terminowo opłacać składkę w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Jej maksymalna wysokość (podstawy) nie może jednak przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Minimalna wysokość podstawy wymiaru składek wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w roku.

Na rok 2014 jest to kwota 2247,60 -> składka chorobowa wynosie wtedy 55,07

Maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w roku 2014 wynosi 9365

Tak więc, samodzielnie podejmujesz decyzje kiedy chcesz się zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i sama deklarujesz podstawę, od której chcesz opłacać składkę (w ramach min i max podstaw wskazanych przez ustawodawce). Jeśli zgłosisz najwyższą podstawę i będziesz dokonywać wpłat składek terminowo, będziesz mieć zasiłek w najwyższej wysokości.

Na jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński przedsiębiorczej Mamie?

Dzień 17 czerwca 2013, jest dniem od którego liczymy rewolucje w uprawnieniach rodzicielskich rodziców, również tych przedsiębiorczych.
Pokrótce napiszę tylko, że obecnie maksymalny czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynosi 52 tygodnie. Na ten okres składają się 3 rodzaje urlopów:

  • urlop macierzyński - trwa 20 tygodni
  • dodatkowy urlop macierzyński - urlop dodatkowy, udzielany na wniosek osoby przebywającej na urlopie podstawowym - trwa 6 tygodni,
  • urlop rodzicielski - trwa 26 tygodni (zasiłek w tym czasie wynosi 60%, lub 80% podstawy wymiaru).

Z powyższych uprawnień może korzystać matka dziecka, podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, jak również z niektórych tych uprawnień np. dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego, oraz niezależnie od powyższych uprawnień – urlopu ojcowskiego, może korzystać ojciec dziecka, będący przedsiębiorcą i opłacający za siebie składkę chorobową.

Co ważne w tym aspekcie przedsiębiorcy na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich mogą równolegle / jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do zasiłku. Ponad to w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie muszą opłacać składek ZUS społecznych, uwaga – opłacanie składki zdrowotnej nadal jest obowiązkowa w tym okresie.

Jak obliczyć wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wyliczana jest biorąc pod uwagę podstawę, od której przedsiębiorca opłaca składki ZUS społeczne.

W pierwszej kolejności ZUS oblicza średnią podstawę dla ostatnich 12 miesięcy, w których było opłacane ubezpieczenie chorobowe.

Od tak wyliczonej średniej odejmuje się 13,71% tej kwoty, a uzyskaną wartość dzieli się przez 30. W ten sposób oblicza się stawkę zasiłku za jeden dzień przebywania na urlopie macierzyńskim. Aby uzyskać kwotę zasiłku za miesiąc należy pomnożyć wynik przez liczbę dni w miesiącu. Należy też pomniejszyć tą kwotę o podatek dochodowy, który za przedsiębiorcę odprowadza ZUS.

Jeżeli okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe jest krótszy niż 12 miesięcy, to do wyliczenia kwoty zasiłku macierzyńskiego brana jest średnia podstawa w tym krótszym okresie. Przykład: jeśli przedsiębiorca przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, z zadeklarowaną najwyższą podstawą, na miesiąc przed narodzinami dziecka, podstawą wyliczenia zasiłku macierzyńskiego będzie tylko ten jeden miesiąc.

Należy także pamiętać, że zasiłek macierzyński wypłacany w trakcie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego stanowi 100% podstawy zasiłku, w przypadku urlopu rodzicielskiego – zasiłek to 60% podstawy.

Można jednak od razu zadeklarować chęć skorzystania z obu urlopów (tj. macierzyńskiego i rodzicielskiego), składając do ZUS odpowiednie dokumenty w ciągu 14 dni od urodzenia dziecka. Wtedy przez 52 tygodnie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymuje się 80% kwoty zasiłku.

Zasiłek macierzyński za tzw. urlop ojcowski to oczywiście 100% podstawy zasiłku.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUSu aby uzyskać zasiłek macierzyński?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński przedsiębiorca musi złożyć do właściwego oddziału ZUS-u 3 dokumenty:

  • wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),
  • druk Z-3B, na którym należy podać numer rachunku bankowego na który ZUS przekaże zasiłek.

ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie podania o zasiłek macierzyński. Jeżeli podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, ZUS nie przesyła o tym żadnej informacji, tylko po prostu wypłaca zasiłek na podany numer konta.

Co ciekawsze wątpliwości, pojawiające się na forach postaram się rozwiązać w kolejnych wpisach.

 

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Co trzeba wiedzieć wybierając Biuro rachunkowe

Pomimo wielu zapowiedzi i prób uproszczenia przepisów prawno-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności, sektor ten dalej kryje wiele pułapek.

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych.

Rewolucja w branży e-commerce - odstąpienie od umowy

Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie.

zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński z etatu i działalności gospodarczej jednocześnie

Osób pracujących na etacie (na podstawie umowy o pracę) zawsze podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu.

okiem prawnika

Spółka cywilna - zalety i wady, okiem prawnika

Spółka cywilna ciągle pozostaje najpopularniejszą formą współpracy dwu i więcej przedsiębiorców. Jej zaletą jest łatwość i niskie koszty utworzenia... ...

Czy warto współpracować tylko z jedną firmą leasingową?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści

Rozliczenie diety zagranicznej przedsiębiorcy

Diety zagraniczne – wyliczenia nastręcza wielu kłopotów – jak ustalić czas podróży, gdzie znaleźć stawki diet i wg jakiego kursu je przeliczyć?

Rozliczenie podatki

Rozliczanie usług budowlanych w świetle nowelizacji ustawy o podatku...

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy rozszerzenia katalogu czynności rozliczanych w...