Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 09.04.2013

KW_TAGS

intercyza

Jest to jeden z największych mitów, jakie funkcjonują w świadomości milionów ludzi. Przyjrzyjmy się intercyzie trochę bliżej…

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa), zgodnie z art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Paragraf 2 tego przepisu stanowi, że umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Wszystko jasne, problem jednak polega na tym, że zapominamy o art. 47 zn 1 k.r. i o.: Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

Oznacza to, że intercyza zadziała tylko wtedy, gdy małżonek udowodni przed sądem, że osoba trzecia wiedziała o zawarciu intercyzy przed zaciągnięciem zobowiązania. Co więcej, znany jest pogląd, moim zdaniem prawidłowy, że intercyza w ogóle nie ma zastosowania do zobowiązań mających swe źródło w czynach niedozwolonych i bezpodstawnym wzbogaceniu, a ogranicza się ewentualnie do zobowiązań umownych. Możemy więc przyjąć prosty wniosek, że intercyza nie uchroni małżonka, jeśli to ten małżonek nie wykaże, że kontrahent wiedział o niej najpóźniej w chwili powstania zobowiązania a także w przypadku, gdy to zobowiązanie wynika z czynu niedozwolonego albo bezpodstawnego wzbogacenia.

Dla potwierdzenia przedstawiam kilka orzeczeń sądowych:

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2012 r. III CZP 60/12
Małżeńska umowa majątkowa jest skuteczna wobec innej osoby wówczas, gdy o jej zawarciu oraz rodzaju powzięła wiadomość przed powstaniem między małżonkami, bądź między jednym z nich, a nią stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność tej osoby. Następstwem braku takiej wiadomości jest, dotycząca danej osoby, bezskuteczność względna częściowa umowy majątkowej małżeńskiej, sięgająca tak daleko jak wymaga tego ochrona jej interesów.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 r. III APz 8/12
Zgodnie z art. 47 § 2 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 r., małżonkowie mogą powoływać się względem osób trzecich na rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie wspólności tylko wtedy, gdy zawarcie przez nich umowy majątkowej oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome. Unormowanie art. 47 § 2 k.r.o. jest na tyle szerokie, że obejmuje wszelkie osoby trzecie, w tym również osoby będące wierzycielami jednego tylko z małżonków, uprawnione w myśl art. 41 k.r.o. do uzyskania zaspokojenia z majątku wspólnego. Z dyspozycji art. 47 § 2 k.r.o. należy zatem wyprowadzić wniosek, że pomimo umownego wyłączenia przez małżonków wspólności ustawowej wierzyciel, wymieniony w art. 41 k.r.o., który nie wiedział o umowie, może dochodzić zaspokojenia z majątku, który byłby objęty wspólnością ustawową, gdyby nie była ona umownie wyłączona.

 

Adwokat Andrzej Jakubiec

partner w Kancelarii Derdzikowski, Szczepaniak, Jakubiec
Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŁ.

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Rejestr GIODO a regulamin sklepu www

Po powszechnej modzie na „przyjazne ostrzeżenia”, pochodzące od wszelakich stowarzyszeń pro-konsumenckich...

Terminy, które każdy przedsiębiorca musi znać

Na jaki okres można zawiesić działalność, a kiedy można ją wznowić? Czy działalność można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do Urzędu?

zasiłek

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Kiedy przysługuje im zasiłek macierzyński, pod jakimi warunkami, jak długo trzeba opłacać składki i jakich formalności należy dopełnić?

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

Komputer w firmie - rozliczenie jako środek trwały?

Korzysta się z nich nie tylko w biurach - większość firm prowadzi komputerową ewidencję, przechowywana jest w nich ważna dokumentacja czy elektroniczne...

Etat-czy-wlasna-firma

Co lepsze: własna firma czy etat?

Pytanie postawione w tytule zdaje się być nierozstrzygalnym dylematem. To tak, jakby zapytać czy lepszy jest rosół czy pomidorowa? Nie ma dobrej...

Jakie koszty może odliczyć grafik i programista komputerowy?

Ujmowanie w kosztach wydatków związanych z działalnością gospodarczą to korzystna opcja pozwalająca na obniżenie podatku dochodowego. Oto 6 wydatków…

Podatek VAT od samochodu osobowego w firmie

W jaki więc sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w...