Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 10.03.2014

KW_TAGS

Przedłożony Radzie Ministrów projekt ustawy o prawach konsumenta, stanowiący transpozycję Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE (dalej: „Dyrektywa”), wywrze znaczący wpływ nie tylko na prawa konsumentów, lecz również na obrót profesjonalny przedsiębiorców. Przepisy krajowe implementujące Dyrektywę mają obowiązywać od 13 czerwca 2014 r.

Projekt wprowadza daleko idące zmiany w przepisach konsumenckich dotyczących umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Zmiana obejmie również przepisy regulujące zasady odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej. W wyniku nowelizacji ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zostanie uchylona, a przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej zostaną przeniesione do Kodeksu cywilnego i scalone ze znowelizowanymi przepisami o rękojmi i gwarancji.

Z punktu widzenia e-commerce, warto zwrócić uwagę na istotne zmiany dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy.

Obecny 10-dniowy ustawowy termin na odstąpienie od umowy zostanie wydłużony do 14 dni. Jego bieg przy sprzedaży rozpocznie się z dniem objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik (obecnie biegnie od wydania rzeczy konsumentowi), natomiast w przypadku pozostałych umów (np. o świadczenie usług) – z dniem zawarcia umowy.

Jednocześnie projekt przewiduje surową sankcję za niespełnienie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli przedsiębiorca nie udzieli konsumentowi informacji w tym zakresie, okres na odstąpienie od umowy upłynie po 12 miesiącach od zakończenia początkowego 14 – dniowego okresu. Jeżeli przedsiębiorca dopełni jednak obowiązku informacyjnego w czasie tych 12 miesięcy, okres na odstąpienie od umowy upłynie po 14 dniach od momentu poinformowania konsumenta.

Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie. Ponieważ to na nim spoczywa ciężar dowodu, powinien jednak skorzystać z trwałego nośnika. Może m.in. skorzystać z gotowego formularza, którego wzór załączony został do Dyrektywy. Projekt wprowadza również możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta za pośrednictwem strony internetowej przedsiębiorcy lub elektronicznego wzoru formularza – o ile przedsiębiorca dobrowolnie udostępni taki mechanizm.

Jeżeli konsument w ww. terminie skorzysta z prawa odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Gdy złoży oświadczenie zanim przedsiębiorca przyjmie jego ofertę, oferta przestanie wiązać.

Dyrektywa usuwa również istniejące wątpliwości dotyczące zwrotu kosztów dostawy – przedsiębiorca obowiązany będzie w terminie 14 dni zwrócić konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, w tym również równowartość najtańszego, standardowego sposobu dostawy. Warto pamiętać także o poinformowaniu konsumenta o obowiązku poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) rzeczy – w innym wypadku ciężar ich poniesienia przechodzi na przedsiębiorcę. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom praktyki, Dyrektywa umożliwia przedsiębiorcy wstrzymanie się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Obecne przepisy:

  • termin na odstąpienie – 10 dni kalendarzowych
  • na piśmie
  • jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, może od niej odstąpić w terminie 3 miesięcy od jej wykonania

Projekt nowelizacji:

  • termin na odstąpienie – 14 dni kalendarzowych
  • jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie
  • jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, okres ten upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowego, 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy.

Projekt ustawy ma w najbliższym czasie trafić do Sejmu i może ulec niewielkim zmianom – należy mieć przy tym na uwadze przyjętą przez Dyrektywę zasadę pełnej harmonizacji, która oznacza, że Polska jako państwo członkowskie nie może (z nielicznymi wyjątkami) utrzymywać ani wprowadzić do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w Dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych. Margines działania polskiego ustawodawcy został zatem znacząco ograniczony.

 Anna Górna i Aleksandra Płucienik
Olesiński & Wspólnicy
www.olesinski.com

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (również dla zleceniobiorców m.in) dobrowolne.

Wystawianie faktur przed datą sprzedaży

Każdy, kto miał do czynienia z wystawianiem faktur, znał ta zasadę: data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza, niż data sprzedaży.

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ...

Rewolucja w branży e-commerce - odstąpienie od umowy

Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie.

Kasy fiskalne dla lekarzy, prawników, samochodów i kosmetyczek

Od początku 2015 r. zmniejszy się liczba przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Podatek VAT od samochodu osobowego w firmie

W jaki więc sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w...

Jakie plusy ma fakturowanie online i czy jest opłacalne?

Fakturowanie online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które docenia coraz więcej przedsiębiorców w Polsce.

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.