Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 03.04.2014

KW_TAGS

Zdarzyć się może, że podatnicy korzystający z usług cateringowych nie pomniejszają podatku należnego o podatek naliczony VAT wynikający z faktur za te usługi, jednocześnie wartość nieodliczonego podatku od towarów i usług zaliczając do kosztów uzyskania przychodu.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej – ustawa o PDOP) takie postępowanie uznać należy za nieprawidłowe.

Co do zasady przepisy ustawy o PDOP uniemożliwiają zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług. Wyjątek od tej zasady stanowi regulacja zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ww. ustawy. W myśl tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, iż podatek naliczony stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli nie może zostać odliczony od podatku należnego lub zwrócony zgodnie z regulacjami ustawy o VAT.

Jedynie więc w sytuacji gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku VAT, a ponadto podatek ten nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wówczas podatek ten będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit.a) ustawy o PDOP. Co za tym idzie, samo nieskorzystanie przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie jest równoznaczne z brakiem prawa do odliczenia.

W przypadku usług cateringowych ustawa o VAT zezwala na odliczenie podatku naliczonego w przypadku usług cateringowych (prawa tego nie wyłączają regulacje ustawy VAT, w tym art. 88 ustawy o VAT) – choć jest to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek. W takim więc przypadku podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym – nawet jeśli podatnik nie odliczy naliczonego podatku VAT z omawianego tytułu, to podatek ten nie może być zaliczony do kosztów uzyskana przychodów. Na powyższy wniosek nie wpływa to, że podatnik nie skorzystał z przysługującej mu prawa.

Grzegorz Wachołek
ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego
www.ecddp.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Jedno konto ZUS - jakie zmiany weszły wraz z nowym rokiem?

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców. Od 2018 roku każdy przedsiębiorca...

VAT: jak przeliczyć walutę obcą na złotówki?

Należy prawidłowo przeliczyć podstawę opodatkowania na złotówki. Podatnik nie musi stosować kursów wymiany ogłaszanych przez NBP...

aport

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

 Aportem mogą być rzeczy prawa rzeczowe (własność nieruchomości, własność rzeczy ruchomych, ograniczone prawa rzeczowe) oraz prawa o charakterze...

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ...

AdWords, a chroniony znak towarowy. Postanowienie sądu w tej...

Część przedsiębiorców wykorzystuje jako słowa kluczowe nazwy, firmy, znaki towarowe swoich konkurentów.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?

Prywatne rzeczy w firmie - mogą stanowić koszt?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w działalności gospodarczej wykorzystywać prywatny majątek przedsiębiorcy.