Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 01.01.2015

KW_TAGS

Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji ZUS jest wolne od kosztów i opłat sądowych.

Jedynie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 z Tak więc jeśli jesteś niezadowolona z decyzji jaką wydał ZUS w Twojej indywidualnej sprawie, uważasz, że jest ona niesłuszna pisz, składaj, odwołanie.

Przejdźmy do technicznych szczegółów…

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, przebiegu ubezpieczeń, ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych (art. 83 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Jeśli nie zgadza się ze stanowiskiem ZUS, możesz się z nim procesować, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu, w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, tj. art. 4778–47714a.

Odwołanie do sądu przysługuje również w przypadku, gdy ZUS w terminie 2 miesięcy nie wyda decyzji, do której jest zobowiązany, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Jak i gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji organów rentowych można wnieść:

  • na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Jeżeli jednak uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu (art. 4779 § 1 i 2 k.p.c.).

Ponadto ubezpieczony może również wnieść odwołanie bezpośrednio do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania. W takim przypadku sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja. Jeśli jednak sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania, to przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.

Niezbędne pośrednictwo

Jeżeli wybierzesz najbardziej popularną formę wnoszenia odwołania – czyli na piśmie, pamiętaj, że wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję.

Dla zobrazowania – przykład dla mieszkańca Łodzi:

Sąd Okręgowy w Łodzi
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Plac Dąbrowskiego 5
90 – 921 Łódź
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Łodzi
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Odwołanie można dostarczyć osobiście do odpowiedniego oddziału ZUS lub przesłać pocztą.

Jeśli wysyłamy odwołanie pocztą, wyślij to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli składasz odwołanie osobiście w oddziale ZUS, weź ze sobą kopie odwołania i poproś urzędnika ZUS o potwierdzenie przyjęcia odwołania pieczęcią i podpisem Potwierdzenie nadania przesyłki lub kopię odwołania poświadczoną przez urzędnika zachowaj dla celów dowodowych.

Właściwy sąd

Odwołania od decyzji wydanych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (np. w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym) kieruje się do sądów okręgowych.

Od zasady tej są jednak wyjątki, najważniejszy:

Sprawy o zasiłek chorobowy (a także wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne) rozpatruje sąd rejonowy.

Gdy oddział ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do zasiłku chorobowego z powodu niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu, to odwołanie od takiej decyzji także należy kierować do sądu rejonowego, który jest właściwy do rozpatrywania spraw o zasiłki, a nie do sądu okręgowego, który rozpatruje sprawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego wynikające z art. 66 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należą do właściwości rzeczowej sądów rejonowych, co podkreślił Sąd Najwyższy w uchwale z 19 lutego 2008 r. (II UZP 7/07).

Zgodnie z art. 477(8) § 1 Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyjątkiem są sprawy, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych, a to:

1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego; 2. świadczenie rehabilitacyjne; 3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej; 4. ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności; 5. świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

A zatem odwołanie wnosi się nie bezpośrednio do sądu, ale za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Termin do wniesienia odwołania do ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć tylko w ciągu miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Termin miesięczny kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi miesiąca, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Przykładowo odwołanie od decyzji doręczonej 10 marca powinno być wniesione najpóźniej 10 kwietnia.

Przekroczenie tego terminu skutkuje odrzuceniem odwołania przez sąd, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się.

Wymienione wyżej dwie przesłanki upoważniające sąd do rozpatrzenia odwołania mimo przekroczenia terminu na jego wniesienie (przekroczenie nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego) muszą zachodzić kumulatywnie (łącznie). Mają one charakter ocenny i zależą od całokształtu okoliczności sprawy, w związku z czym nie da się ich uogólnić.

W literaturze wskazuje się jako przyczyny niezależne od odwołującego się m.in. chorobę, pobyt za granicą, nieznajomość prawa, nieporadność.

Ocena, czy przekroczenie terminu było nadmierne i czy nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się, jest pozostawiona uznaniu sądu (wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2006 r., III UK 168/05). SN wielokrotnie podkreślał, iż do oceny, czy przekroczenie terminu jest nadmierne, nie wystarczy rachunkowe porównanie czasu opóźnienia z terminem ustalonym do wniesienia odwołania. Zależy to także od charakteru okoliczności usprawiedliwiających opieszałość ubezpieczonego (tak w wyroku z 17 czerwca 1969 r., II CR 168/69 oraz z 22 kwietnia 1997 r., II UKN 61/97).

Sąd rozpoznający sprawę, w przypadku stwierdzenia opóźnienia, z urzędu będzie oceniał jego przyczynę, to jednak warto w uzasadnieniu odwołania wyjaśnić, dlaczego uchybienie terminowi nastąpiło. Warto dołączyć dowody popierające te twierdzenia, tak aby sąd nie miał wątpliwości, że niewniesienie odwołania w terminie było niezależne od przedsiębiorcy.

Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie, mimo że jest składane do ZUS, jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie i powinno spełniać określone wymogi formalne.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 kwietnia 2000 r., stwierdził, że odwołanie od decyzji organu rentowego, jak każde pismo procesowe, powinno zawierać elementy wskazane w art. 126 § 1 k.p.c., w tym oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także, z uwagi na jego charakter, zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji z przytoczeniem zarzutów wobec niej i uzasadnienie Podsumowując odwołanie powinno  zawierać:

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie Numer decyzji, której dotyczy odwołanie Zarzuty i wnioski Uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów (np. żądanie przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków czy opinii biegłych).

Podpis osoby odwołującej się lub pełnomocnika Lista załączników (jeśli występują)

Co zrobi ZUS po otrzymaniu odwołania?

Po otrzymaniu odwołania od decyzji oddział ZUS ponownie analizuje sprawę, której dotyczy  decyzja.

Jeżeli z analizy treści odwołania, ZUS uzna, że odwołanie jest zasadne, wówczas może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję.

Gdy ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne, nie nadaje mu dalszego biegu. Sprawa jest rozpatrzona zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego i nie przekazuję jej do sądu.

Jeżeli odwołanie od decyzji nie zostanie w całości lub w części uwzględnione oddział ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Jeśli w ciągu 60 dni od dnia złożenia odwołania, ZUS nie podejmie żadnych działań, możemy wnieść do sądu skargę na bezczynność ZUSu.

 

Komentarze  

Edyna
@ Edyna 03.07.2015 08:34
naprawdę warto pamiętać o dowodach. moja mama skutecznie odwołala sie od decyzji ZUS (w sprawie emerytury oczywiście) - ale miała świadków, opis sprawy i różne dowody. polecam te środki (opis szczegółów? http://[cenzura]epor ady24.pl/zlozenie_pr awidlowego_odwolania _od_decyzji_zus_u,py tania,16,197,9548.ht ml) lepiej się dobrze przygotować ale sprawę wygrać

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Obowiązki podatkowe - VAT 2014

Modyfikacjom uległy tak podstawowe instytucje jak podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy czy sposób fakturowania.

Amortyzacja i środki trwałe - w pytaniach i odpowiedziach.

Co to jest amortyzacja i jak ją obliczać? - definicje i pojęcia księgowe, które musi sobie przyswoić każdy przedsiębiorca

Rewolucja w branży e-commerce - odstąpienie od umowy

Konsument, który będzie chciał skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy będzie mógł złożyć oświadczenie w dowolnej formie.

Czy warto współpracować tylko z jedną firmą leasingową?

Lojalne korzystanie z usług jednego tylko leasingodawcy wiąże się z pewnego rodzaju wygodą. Poza tą wygodą niewiele jest jednak innych korzyści

Rower, skuter czy motocykl - co korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy

Jakie plusy ma fakturowanie online i czy jest opłacalne?

Fakturowanie online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, które docenia coraz więcej przedsiębiorców w Polsce.

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy - komu przysługuje i w jakim wymiarze

Jak pracownik nabywa prawa do urlopu, kiedy on przysługuje i w jakim wymiarze. Co się dzieje z niewykorzystanym i kiedy można pracownika odwołać z urlopu?