Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 22.06.2016

KW_TAGS

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady regulują opodatkowanie wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednak należy wskazać, że przepisów ustawy nie stosuje się wobec przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnej produkcji rolnej. Jaką formę opodatkowania należy wybrać jeśli prowadzona jest działalność rolnicza?

Działalność gospodarcza w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: usdg) za działalność gospodarczą należy uznać zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Dodatkowo przepisy ustawy wyraźnie wskazują, że nie mają zastosowania do działalności rolniczej.

Bowiem jak wskazuje art.3 usdg, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Działalność rolnicza - definicja

Działalność rolnicza zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) jest to działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  • miesiąc - w przypadku roślin,
  • 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  • 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  • 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że zostało precyzyjnie wskazane w ustawie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przytoczoną definicją podstawową cechą działalności rolniczej jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy, chowu lub hodowli. Tym samym przychodami z działalności rolniczej są tylko te przychody, które pochodzą z działalności określonej w art. 2 ust. 2 updof.

Dodatkowo należy w tym miejscu powołać się na art. 2 ust. 1 updof, który wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

A może działy specjalnej produkcji rolnej?

Do działów specjalnej produkcji rolnej zalicza się przychody z:

  • prowadzenia uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro",
  • fermowej hodowli i chowu drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarni drobiu, hodowli i chowu zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowli: dżdżownic, entomofagów, jedwabników, prowadzenia pasiek, hodowli i chowu innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przy czym należy pamiętać, że działami specjalnej produkcji rolnej nie są: uprawa, hodowla czy chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych na dany rok w załączniku nr  2 updof w sprawie norm szacunkowych dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Za dział specjalny produkcji rolnej uznaje się więc uprawę określonych roślin, chów czy hodowlę zwierząt, o ile rozmiary działalności przekraczają wielkości określone w przytoczonym załączniku.

Działalność rolnicza - jaki podatek?

Podmioty prowadzące działalność rolniczą są obowiązane opłacać podatek rolny. W tej sytuacji przedmiotem opodatkowania będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych. Tym samym prowadząc działalność rolniczą, podatnik nie odprowadza podatku od osiągniętego dochodu. Bowiem wysokość podatku zależy od powierzchni oraz klasyfikacji gruntu.

Przykład 1.

Pan N. jest rolnikiem i posiada pasiekę na 30 rodzin pszczelich, w której produkuje miód przeznaczony do dalszej odsprzedaży. W tej sytuacji rozmiar prowadzonej działalności rolniczej nie przekracza norm szacunkowych określonych w załączniku 2 ustawy, po przekroczeniu których należałoby klasyfikować sprzedaż jako dokonywaną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Bowiem jak wynika z załącznika, dopiero dochód osiągany z  pasieki przekraczającej 80 rodzin pszczelich uznany będzie jako dochód z działów specjalnych produkcji rolnej.

Katarzyna Gut
WFirma
www.wfirma.pl

Dołącz do dyskusji

Kod antyspamowy
Odśwież

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Wystawianie faktur przed datą sprzedaży

Każdy, kto miał do czynienia z wystawianiem faktur, znał ta zasadę: data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza, niż data sprzedaży.

Rower, skuter czy motocykl - co korzystniejsze dla przedsiębiorcy?

Choć z firmowym środkiem transportu kojarzy się najczęściej samochód, to warto pamiętać, że przepisy nie zabraniają używania w przedsiębiorstwie także...

Rozliczenie diety zagranicznej przedsiębiorcy

Diety zagraniczne – wyliczenia nastręcza wielu kłopotów – jak ustalić czas podróży, gdzie znaleźć stawki diet i wg jakiego kursu je przeliczyć?

Zawieszenie działalności na czas choroby

Zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe.  Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej...

Auto na firme za granica

Czy warto kupić auto na firmę za granicą?

Polacy coraz chętniej sprowadzają samochody z krajów Unii Europejskiej. Kupujący chwalą sobie dobry stan pojazdów, ich bogate wyposażenie, a także duży...

JPK - jednolity plik kontrolny

JPK - Jednolity Plik Kontrolny, od kiedy obowiązuje i kogo dotyczy?

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest strukturą logiczną danych księgowych, związanych z prowadzeniem działalności, które posiadają określony układ...

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Ile kosztuje zatrudnienie przez przedsiębiorcę pracownika w oparciu o różnorodne umowy, ile wynoszą składki na ZUS, a ile pokrywa pracownik.

Reklamy na blogu a powstanie obowiązku podatkowego

Jak należy rozliczać się z przychodów osiąganych z reklamy na blogu? - odpowiedź na często zadawane pytanie o obowiązek podatkowy