Dziennik Przedsiebiorcy

Publikacja 11.03.2021

KW_TAGS

Employe-branding

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zawierają szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających i pracujących w Polsce, które wprowadzone zostały w związku z panującą epidemią koronawirusa. Przepisy te mają ułatwić ciągłość pracy zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy oraz pozytywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie firm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty pobytowe obywateli Ukrainy (w tym również zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), których ważność kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, z mocy prawa ulegają wydłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Tym samym, jeżeli ważność dokumentu pobytowego obywatela Ukrainy, na podstawie którego otrzymał on dostęp do rynku pracy, skończyła się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego, w dalszym ciągu może on legalnie świadczyć pracę na rzecz podmiotu, wskazanego w wydanym zezwoleniu.

Sprawdź dodatkowe informacje pod adresem:
https://employerpoland.pl/2020/09/22/obowiazki-pracodawcy-zatrudniajacego-pracownika-z-ukrainy/

Regulacje dotyczące obywateli Ukrainy

Tożsama regulacja dotyczy obywateli Ukrainy, którzy posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, a wskazany w nim okres pracy kończy się w okresie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Tacy pracownicy mogą wykonywać pracę określoną w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy u tego samego pracodawcy, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), bez konieczności wyrabiania zezwolenia na pracę. Ponadto, dodatkowego okresu wykonywania pracy, nie wylicza się do limitu okresu zatrudnienia na podstawie zarejestrowanego oświadczenia tj. okresu wynoszącego łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oznacza to, że cudzoziemiec może legalnie wykonywać pracę określoną oświadczeniem o powierzeniu pracy, przez okres dłuższy niż wynosi limit 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Analogiczne rozwiązanie dotyczy zezwoleń na pracę. Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności zezwolenia na pracę obywatela Ukrainy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii). Warto podkreślić, że powyższy przepis odnosi się do wszystkich zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę.

Co więcej, przepisy dotyczące specjalnych rozwiązań dla cudzoziemców, wprowadziły również możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zezwolenia na pracę w przypadku, gdy obcokrajowiec wykonuje pracę sezonową. W związku z powyższym, zezwolenie na pracę sezonową nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30-go dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności w których wydaje się zezwolenie na pracę sezonową oraz posiadał:

  1. zezwolenie na pracę, o którym mowa wart.88 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ważne po dniu 13 marca 2020 r.
    lub
  2. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r.

Przypomnijmy, że podklasy działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, obejmują rodzaje działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Ostatnie z opisanych rozwiązań, znacząco ułatwia podjęcie przez cudzoziemców, w szczególności przez obywateli Ukrainy, pracy sezonowej na terytorium Polski.

Stan prawny na dzień 04 marca 2021 r.

Źródło:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369, 2400 z późn. zm.)

 
Artykuł przygotowany we współpracy z firmą EmployerPoland
Specjalistami od wsparcia prawnego dla firm, które zatrudniają lub planują zatrudniać obcokrajowców.

 

Dołącz do dyskusji

FacebookGoogle Bookmarks

Czytaj również

Eden-woda-dla-firmy

Dostawa wody do firmy – jakie rozwiązania wybrać?

64% firm w Polsce korzysta tylko z jednego rozwiązania dostarczającego wodę pitną pracownikom – wynika z badania Eden.pl (2017 r.). Czy jeden sposób...

dobra-konferencja

6 błędów organizacyjnych, które decydują o odbiorze konferencji

Organizacja wydarzeń jest ściśle związana z pojawiającymi się przeszkodami i komplikacjami. Niektórych z nich da się uniknąć, a na inne nie mamy wpływu...

Jak_nazwać_firmę

7 porad, jak nazwać swoją firmę

Zakładasz własną firmę i zastanawiasz się, jaka nazwa będzie odpowiednia? Podpowiemy ci, na co warto zwrócić uwagę. Jak nazwać firmę, żeby odnieść sukces.

Strategia-dystrybucji-leadsmansion

Strategia dystrybucji treści dla portalu informacyjnego. Jakimi...

Z prowadzeniem portalu informacyjnego wiąże się dość ważna rola – dostarczanie użytkownikom wiadomości na temat szybko zmieniającej się rzeczywistości...

Jak zostać freelancerem? Freelancing nie jest już słowem-zagadką

Freelancer to osoba nieposiadająca etatu, wykonująca pracę (często wyspecjalizowaną w danej dziedzinie) na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

Dobre praktyki CSR w polskim biznesie

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła świadomość przedsiębiorców na temat wpływu firm na społeczeństwo i środowisko naturalne. Nie inaczej jest w...

5 MITÓW szkoleń integracyjnych

Zastanawialiście się czym naprawdę jest szkolenie integracyjne? Odpowiedź wydaje się z pozoru oczywista, ale po bliższym przyjrzeniu się „zaczynają się...

Newsletter. Dobrze go zaplanuj, a stanie się świetnym narzędziem

Jeśli prowadzisz biznes, zwłaszcza jeśli jest to biznes w modelu B2C, w Internecie powinieneś postawić na budowanie społeczności. Jeśli uda ci się...